GRATIS PROEFWEEK

Algemene voorwaarden

The Kettlebell Club

Artikel 1 Definities

Lid: Eenieder die een abonnement afsluit bij The Kettlebell Club en/of Maassen Personal Training (hierna; TKBC).

The Kettlebell Club., statutair gevestigd te Malden en

Kantoorhoudende te (6581 AB) Malden aan de Eendenpoelseweg 4a.

Lidmaatschap: 

Het door het lid afgesloten abonnement bij The Kettlebell Club.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door het lid aan The Kettlebell Club zoals

Weergegeven in het onlinesysteem (Virtuagym).

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen The Kettlebell Club en ieder lid.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle Bestuurders van The Kettlebell Club en alle personen die voor The Kettlebell Club werkzaam zijn en/of door TKBC zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze Uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Inschrijving

3.1 De inschrijving van het lid bij TKBC komt tot stand op het moment dat het (a) lid alle verzochte informatie zoals weergegeven in de app (Virtuagym) heeft ingevuld of (b) het lid gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van TKBC. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden opzegbaar.

3.2 De door het lid ingevulde gegevens en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en Verplichtingen van TKBC en het lid en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Het lid zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan TKBC aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de inschrijving noodzakelijk zijn - tijdig aan TKBC worden verstrekt.

3.4 De inschrijving is persoonsgebonden en het lid is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten inschrijving geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5 Indien een lid een abonnement bij TKBC heeft afgesloten, dan is het lid gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het afsluiten van het abonnement het abonnement te herroepen.

3.6 Indien het lid het abonnement conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt het lid alle door het lid aan TKBC gedane betalingen retour, tenzij het lid reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van TKBC en/of u de locatie van TKBC heeft betreden.

3.7 Indien het lid besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij TKBC af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.8 Wij hanteren een minimale leeftijd van 18+ in de gym

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van TKBC dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan TKBC te zijn voldaan.

4.2 Het lid machtigt TKBC door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan TKBC verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

4.3 Betalingen die reeds door het lid zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door het lid in de zin van artikel 3.5.

4.4 TKBC behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

4.5 De door het lid verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van TKBC, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van TKBC liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet

gerestitueerd.

Artikel 5  Opzegging

5.1 Het lid kan het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van

één (1) maand schriftelijk opzeggen. TKBC zal na ontvangst van de schriftelijke

opzegging van het lid aan het lid binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht het lid deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient het lid onmiddellijk contact op te nemen met TKBC, bij gebreke waarvan TKBC ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van het lid kan de het abonnement na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

5.3 TKBC heeft het recht om het abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

- Het lid zich naar de mening van TKBC schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;

- Als het lid de regels van TKBC stelstelmatig overtreedt; of

- Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van het lid

gebruik maakt van het abonnement van het lid.

Artikel 6  Risico en Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van TKBC voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij TKBC is geheel voor eigen rekening en risico van het lid.

6.2 Het lid is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Zowel TKBC als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van het lid en/of derden.

6.4 TKBC en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

6.5 Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van TKBC, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van het lid.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van TKBC en ieder ander van wiens hulp TKBC gebruik maakt bij de uitvoering van het lidmaatschap.

Artikel 7  Persoonsgegevens en privacybeleid

7.1 Het lid is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan TKBC verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

7.2 Indien het lid zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft het lid aan TKBC toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van TKBC. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door TKBC gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). TKBC zal alle data van het lid op schriftelijk verzoek van het lid vernietigen.

7.3 Het lid verleent door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden aan TKBC ondubbelzinnig toestemming om aan het lid aanbiedingen van TKBC per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 8  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2016.

8.2 In het geval dat enige bepaling in deze lidmaatschapsvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. TKBC en het lid zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3 Iedere rechtsverhouding met TKBC wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen het lid en TKBC die naar aanleiding van of in verband met het lidmaatschap mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Onze partners